Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, την Παρα¬σκευή 21 Οκτωβρίου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, την Παρα­σκευή 21 Οκτωβρίου, στις 10:30πμ, στο δημαρχείο Αγιάς, για συζήτηση και λήψη απο­φάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
Σύνταξη έκθεσης Γ’ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του δη­μοτικού προϋπολογισμού. Έγκριση 19ης διάθεσης πιστώσεων προϋπο­λο­γισμού οικονομικού έτους 2016. Έγκριση 6ης ανατροπής αναληφθέ­ντων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016. Κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρ­φωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισήγηση: Τμήμα Οι­κονομικών Υπηρεσιών).Αποδοχή δωρεάς ακινήτου του Αγροτικού συνεταιρισμού Ποτα­μιάς. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής του Παύλου Παπαοι­κονόμου κατά Δήμου Αγιάς. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Τσιανά­κας και ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά Δήμου Αγιάς. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγό­ρου: Υπόθεση ανα­κοπής του Νικολάου Ρήγα κατά Δήμου Αγιάς. (Εισή­γηση Τμήματος Κοι­νωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού).


Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος Αγιάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *