Συνεδρίασε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, στη 1μμ, στην αί­θουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου «Χρυσαλλίδα» στην Αγιά, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς

Συνεδρίασε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, στη 1μμ, στην αί­θουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου «Χρυσαλλίδα» στην Αγιά, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων στις υποθέσεις αγωγών της Κίσσα Μαρίας και του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνά­βου κατά Δήμου Αγιάς και στην υπόθεση αίτησης ακύρωσης της Βλα­μούλη Χαρίκλειας και λοιπών (εν συνόλω εννιά) κατά Δήμου Αγιάς. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 62/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτο­δικείου Λάρισας, μετά από αγωγή των Μπάτσικα Αντωνίου και Μπά­τσικα Παρασκευής. (Εισηγήσεις Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού).
Έγκριση 2ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού και 1ης ανα­τροπής αναληφθέντων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017. Κατάρ­τιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Εισηγήσεις Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων με τον Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εκτιμώμενης αξίας έως 1.000.000€ χωρίς ΦΠΑ. Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων – Προδικαστικών Προσφυγών Διαδικα­σιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων με τον Ν. 4412/2016. Απευ­θείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων». Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών. (Εισηγήσεις Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
Ακολούθησε, στις 2μμ, στον ίδιο χώρο, συνεδρίαση του Δημο­τικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τους δασικούς χάρ­τες. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, δήμαρχος).
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών τριών ατόμων 8μηνης διάρκειας. Εξέταση αίτησης ανταλλαγής δημοτι­κού ακινήτου με ακίνητο Χαλούλη Κωνσταντίνου. Περί καθορισμού των αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν στον χώρο χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου το έτος 2017 – 2018 και προσδιορισμού ισάριθμων θέσεων. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, αντιδήμαρχος).
Έγκριση ανάκλησης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγο­ράς της Κορδάμπαλου Βασιλικής του Γεωργίου. Έγκριση ανανέωσης της υπ’ αριθμ. 6372/10-03-1972 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγο­ρών (εκδοθείσα από την πρώην Ν.Α.) του Τζουβάρα Ιωάννη του Αθανα­σίου. (Εισηγητής: Βασίλειος Σμυρλής, αρμόδιος δημοτικός σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κατασκήνωσης». (Ει­ση­γητής: Γεώργιος Γιάνναρος, αρμόδιος δημοτικός σύμβουλος για τη δημο­τική κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής Στομίου).
Εξέταση αιτήματος Κεντερλίδη Κωνσταντίνου για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού. Διορθώσεις – διαγραφές από τους χρηματικούς καταλόγους. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομη­νίες, ποσού 45.000€. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, προϊστάμενος Τμήματος Οικονομι­κών Υπηρεσιών).

Aθανάσιος Ι. Ολυμπιος Δημοτικος Συμβουλος Αγιάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *