Νέος πρόεδρος από χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς

Ο Σωτήρης Μάρκου διαδέχεται τον Γιάννη Αργυρούλη, ενώ συνεχίζουν στις θέσεις του αντιπροέδρου και του γραμματέα οι Γιάννης Αναστασίου και Γιώργος Κούκας αντίστοιχα Εκλέχτηκαν, επίσης, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με πρόεδρο τον δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρα και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπου ορίστηκε πρόεδρος ο αντιδήμαρχος Βασίλης Λέτσιος Αντώνης Γκουντάρας, Σωτήρης Μάρκου, Γιάννης Μπουρνάκας Ειδική συνεδρίαση πραγματοποίησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς χθες το πρωί της Κυριακής στην αίθουσα συνεδριάσεών του στο Πολιτιστικό Κέντρο «Χρυσαλλίδα» στην Αγιά, με σκοπό, από τη μια, την εκλογή του νέου προεδρείου του, και, από την άλλη, των μελών της Οικονομικής Επι­τροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δή­μου. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, προτεινόμενος όπως ορίζει ο κανονισμός από την πλειοψηφία μετά από εισήγηση του δημάρχου Αντώνη Γκουντάρα, εκλέχτηκε πανηγυρικά μετά από μυστική ψηφοφο­ρία ο Σωτήρης Μάρκου με 23 ψήφους και 1 λευκό σε σύνολο 24 παρό­ντων. Αντιπρόεδρος επανεξελέγη ο προτεινόμενος της μεί­ζο­νος μειοψη­φίας Γιάννης Αναστασίου με τις ίδιες ψήφους, ενώ γραμμα­τέας επανεξε­λέγη ο Γιώργος Κούκας, κι αυτός με τις ίδιες ψήφους, προτεινόμενος από την πλειοψηφία, μιας και η παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας του κ. Γιάννη Κασίδα αρνήθηκε να κάνει χρήση του δικαιώματος που δίνει ο κα­νονισμός και ορίζει την εκλογή του γραμματέα από τους δημοτικούς συμ­βούλους της ελάσσονος μειοψηφίας καταγγέλλοντας ως αντιδημο­κρατικό και αστείο τον νόμο που περιγράφει την όλη διαδικασία, αφού επιβάλλει ουσιαστικά ποιον θα ψηφίσει για πρόεδρο το Δημοτικό Συμ­βούλιο και δεν δίνει καμιά αρμοδιότητα στα υπόλοιπα μέλη του προε­δρείου καθιστώντας τα διακοσμητικά. Ακολούθησε η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επι­τροπής Ποιότητας Ζωής. Για την Οικονομική Επιτροπή εκλέχτηκαν (πέραν του δημάρχου που ορίζεται χωρίς εκλογή ως πρόεδρος) τακτικά μέλη οι Γιαννουλέα Χριστίνα, Ζιούλη Αναστασία, Ριζούλης Στέφανος και Σμυρλής Βασί­λειος από την πλει­οψηφία, Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος από τη μει­οψηφία. Αναπληρωμα­τικά μέλη οι Κούκας Γεώρ­γιος, Σκαρκάλης Χρήστος και Σουλιώτης Θεόδωρος από την πλειοψηφία, Αναστασίου Ιωάννης και Σκαπέτης Αντώνιος από τη μειοψηφία. Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πρόεδρος ορίστηκε από τον δή­μαρχο ο Βασίλης Λέτσιος, ενώ τακτικά μέλη εκλέχτηκαν οι Γιαννου­λέα Χριστίνα, Σουλιώτης Θεόδωρος, Τσιώ­νης Αστέριος και Σκαρκάλης Χρή­στος από την πλειοψηφία, Ολύμπιος Αθανάσιος και Μασούρας Γεώργιος από τη μειοψηφία. Αναπληρωματικά μέλη οι Αγγελακόπουλος Ρίζος, Μπάτσικας Βασίλειος και Τριανταφύλλου Ευθύμιος από την πλει­οψηφία, Αναστασίου Γιάννης και Βατζιάς Αντίγονος από τη μειοψηφία. Ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο 41χρονος νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σωτήρης Μάρκου, εξελέγη για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και ως χθες ήταν εντεταλμέ­νος σύμ­βουλος Αθλητι­σμού, Νεολαίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δή­μου Αγιάς. Εί­ναι ιδιαί­τερα αγαπητός στην κοινωνία της Αγιάς, προσηνής άνθρωπος, ενώ το πλούσιο βιογραφικό του παρέχει εχέγγυα αξιοπρεπούς παρουσίας στην τόσο βαρύνουσα θέση του προέδρου. Είναι αντιπρόεδρος Δ’ και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΛ, και διετέλεσε Εκτελεστικός Διευθυντής του Ποδοσφαιρικού της Τμήμα­τος από τη στιγμή που την ομάδα ανέλαβε ο Αλέξης Κούγιας. Παλιότερα, το 2008, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την ΠΑΕ και την εταιρία «Γή­πεδο Λάρισας ΑΕ», έχοντας έναν διττό ρόλο, για τη μεν ποδοσφαιρική ομάδα ως υπεύθυνος του Επιχει­ρησιακού Σχεδια­σμού των Αγώνων – Operations Manager, με τομείς ευθύ­νης τη διαχείριση εισιτηρίων, την ασφάλεια αγώ­νων, καθώς και την εκ­προσώ­πηση του αγωνιστικού τμήμα­τος. Για την εταιρία «Γήπεδο Λάρισας ΑΕ» δε, ως εκ­πρόσωπος και πλη­ρεξούσιος κατά τη διάρκεια της κατα­σκευής του AEL FC ARENA, κα­θώς και ως διευθυντής αυτού από τα εγκαί­νιά του ως και τον Σεπτέμβριο του 2011, όταν και πα­ραιτήθηκε και από τις δυο του ιδιό­τητες. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυ­σικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λονίκης με ειδικό­τητα την Προπονητική Πετοσφαίρισης (βόλεϊ) και κάτο­χος Βρετανικού μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση και Διοί­κηση Επι­χειρήσεων με εξειδίκευση στην Αγορά του Αθλητισμού – Master of Business Administration (MBA) in Sport Management. Έχει δουλέψει ως γυμναστής σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου Αγιάς και ως προπονητής βόλεϊ του Γ.Σ «Ερμή» Αγιάς γυναι­κών και ανδρών (2003 – 2004, Γ΄ Εθνική Κατηγορία Ανδρών). Τη χρονιά 2004 – 2005 εργάστηκε ως αναπληρωτής καθηγητής στο Αθλητικό Γυ­μνάσιο Αγιάς καθώς και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγιάς, διατηρώντας παράλληλα την ιδιότητα του προπονητή βόλεϊ στον «Ερμή», αλλά και στην Ε.Α. Λάρι­σας. Τη σαιζόν 2005 – 2006 κατέκτησε με την Ε.Α. Λά­ρισας τα πρωταθλή­ματα παί­δων και παμπαίδων Κεντρικής Ελλάδας και προ­κριθήκανε στο Πανελ­λήνιο Πρωτάθλημα, όπου με την ομάδα πα­μπαίδων κατακτήσανε την 4η θέση του πανελληνίου πρωταθλήματος. Το 2006 πήγε στην Αγγλία για μεταπτυχιακές σπουδές με αντικεί­μενο την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Αγορά του Αθλητισμού – Master of Business Administration (MBA) in Sport Management. Έκανε την πρακτική του ως διακεκριμένος φοιτητής στο ποδοσφαιρικό γήπεδο RICOH ARENA της τοπικής F.C. Coventry City, συμμετέχοντας ενεργά σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως αγώνες της Championship League, μουσικές συναυλίες, αλλά και θεματικές εκθέ­σεις. Τον Νοέμβριο του 2007 ολοκλήρωσε τις σπουδές του και επέ­στρεψε στη Λάρισα. Υπήρξε αθλητής του βόλεϊ από το 1989 έως το 2008 στους συλλό­γους Γ.Σ. «Ερμής» Αγιάς, «Ναύαρχος Βότσης» Καλαμαριάς, Χ.Α.Ν.Θ. και Ε.Α. Λά­ρισας. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιωτών «Μιλτιάδης Δάλλας» και του Α.Ο. «Δωτιέα» Αγιάς και είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου Εθελο­ντών Αιμοδοτών Επαρχίας Αγιάς «Ο Άγιος Αντώνιος». Αναλαμβάνοντας χθες τα νέα του καθήκοντα έκανε την ακόλουθη δήλωση «Στις εκλογές του 2014 αποφάσισα για πρώτη φορά να ασχο­ληθώ ενεργά με τα κοινά του τόπου που μεγάλωσα, αγάπησα και δεν απαρνήθηκα ποτέ μου. Οι συμπολίτες μου με τίμησαν με τη ψήφο τους και πιστεύω ότι έχω ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Στο πρώτο μισό της θητείας υπηρέ­τησα τον Δήμο Αγιάς από τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου Αθλητι­σμού, Νεολαίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Στο δεύτερο μισό της θητείας ο δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας με τίμησε με την εμπιστοσύνη του, με πρότεινε για πρόεδρο του Δημοτικού Συμ­βουλίου και τον ευχαρι­στώ πολύ, όπως ευχαριστώ και όλους εσάς που με τιμή­σατε με τη ψήφο σας. Ενώπιον του σώματος και των συμπολιτών μας, δεσμεύομαι ότι θα υπηρετήσω τον θεσμό του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με ήθος, αίσθημα δικαίου και πολιτικό πολιτισμό. Θα βρίσκομαι πάντα στη διά­θεση των συναδέλφων, των συμπολιτών και των διοικητικών υπηρε­σιών του Δήμου μας με την καρδιά, την πόρτα και τα τηλέφωνά μου ανοιχτά. Τέλος, συγχαίρω τους συναδέλφους που εξελέγησαν στις επι­τροπές και τους νέ­ους αντιδημάρχους και τους εύχομαι καλή και δημι­ουργική θη­τεία».
Οι δηλώσεις των απερχόμενων
 Ο απερχόμενος πρόεδρος Γιάννης Αργυρούλης ευχαρίστησε τον δή­μαρχο Αντώνη Γκουντάρα που για τέσσερα χρόνια του εμπιστεύτηκε τη ύψιστη αυτή θέση. Ευχαρίστησε τους επικεφαλής της μείζονος και ελάσ­σονος μειοψηφίας για τη συνεργασία, όπως και όλους τους δημοτι­κούς συμβούλους, τους προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, τους υπη­ρεσια­κούς παράγοντες και ειδικά τον δημοτικό υπάλληλο και γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννη Μπουρνάκα τον οποίο χαρακτήρισε άριστο γνώστη του «Καλλικράτη», της νομολογίας και γενικά της Τοπι­κής Αυτο­διοίκησης. «Θέλω να πιστεύω» τόνισε «πως ανταποκρίθηκα στις προσδο­κίες του καθενός και πως υπήρξα πρόεδρος όλων και όχι μόνο της συμπο­λίτευσης. Άκουσα κοινωνικά κινήματα και πολίτες, έδωσα τον λόγο σε όλους, διαχειρίστηκα πολλές κρίσεις και πιστεύω πως τα κατάφερα». Τα εύσημα για τα χρόνια της προεδρίας του ο κ. Αργυ­ρούλης άκουσε τόσο από τον δήμαρχο, όσο και από τον κ. Καλαγιά, ενώ απέσπασε ένα ζεστό και εγκάρδιο χειροκρότημα από τους δημοτικούς συμβούλους κατεβαίνο­ντας από το έδρανο του προεδρείου. Την εβδομάδα που μας πέρασε, αντικαταστάθηκαν, όπως είναι γνωστό, και οι δύο εκ των τεσσάρων αντιδημάρχων. Στις Ευρυμενές ο Ρί­ζος Αγγελακόπουλος από τον Γιώργο Γιάνναρο και στη Δημοτική Ενό­τητα Αγιάς η Χριστίνα Γιαννουλέα από τον Βασίλη Σμυρλή, η οποία και έκανε στην «Ε» την ακόλουθη δήλωση «Θα ήθελα πραγματικά να ευχα­ριστήσω τον δήμαρχο για την άριστη συνεργασία και εμπιστοσύνη την οποία έδειξε όλα αυτά τα χρόνια στο πρόσωπό μου με τη θεσμική θέση που μου εμπι­στεύτηκε, όπως επίσης και όλους τους συναδέλφους, συνερ­γάτες, υπηρε­σιακούς παράγοντες και, φυσικά, τους πολίτες του τόπου μας. Με βασικό κριτήριο τον πολιτικό πολιτισμό, δίνω σε όλους τους συ­ναδέλφους τα συγχαρητήριά μου για τις θέσεις που αναλαμβάνουν και εύχομαι καλή θη­τεία στα νέα μας καθήκοντα της καινούργιας μας θη­τείας την οποία κα­λούμαστε να υπηρετήσουμε».

Aθανάσιος Ι. Ολυμπιος Δημοτικος Συμβουλος Αγιάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *