Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Πέμπτη 21η Σεπτεμβρίου 2017

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Πέμπτη 21η
Σεπτεμβρίου 2017, ώρα
19:00 (7:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.106/2017 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με
θέμα: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς». (Εισηγητής: Αντώνης
Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 2ο: Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου. (Εισηγητής:
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 3ο: Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον Ο.Α.Ε.Δ. με σκοπό
τη λειτουργία: «Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. από 01/11/2017 έως 31/10/2018» στο Δήμο Αγιάς.
(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2017 (ΑΔΑ: 7ΤΛΚΩ6Ι-0ΟΙ) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, με θέμα: «Εκδίκαση ενστάσεων για την πρόταση τροποποίησης των Ο.Τ.107, 108, και 117 του
ρυμοτομικού σχεδίου Κ. Νερού με την μετατόπιση δρόμου». (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος
/ Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Θέμα 5ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Άρδευση
Αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου» του Δ. Αγιάς. (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος
για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

Θέμα 6ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου».
(Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

Θέμα 7ο: Ορισμός μέλους Επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Δρόμος Ανατολή – Μεγαλόβρυσο».
(Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

Θέμα 8ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση: «SOLIDEuropa – Solidarietà tra Donne
in Europa» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1
Αδελφοποιήσεις Πόλεων» και υλοποίησής της. (Εισηγητής: Ιωάννης Αργυρούλης, αρμόδιος δημοτικός
Σύμβουλος Αθλητισμού, Νεολαίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων).

Θέμα 9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση: « STOW – Solidarity The Only Way» του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις
Πόλεων» και υλοποίησής της. (Εισηγητής: Ιωάννης Αργυρούλης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος
Αθλητισμού, Νεολαίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων).

Θέμα 10ο: Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα
δικαιώματα της δημοτικής πηγής υδροληψίας «Γεώτρηση στην θέση “Αγ. Τριάδα” ΤΚ Καρίτσας».
(Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του
Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 11ο: Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον GJOSHI TAULANA του XHEVAIR.
(Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του
Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 12ο: Έγκριση ή μη εξέτασης των αιτημάτων των Αγροτικών Δασικών Συνεταιρισμών της Δ.Ε.
Ευρυμενών για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 3α,7β, 4β,και 3γ του
δημοτικού δάσους Στομίου του Δήμου Αγιάς. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική
Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 13ο: Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού «Κάτω Σωτηρίτσας Αγιάς» του Δήμου Αγιάς
για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 8 του δημοτικού δάσους
Μεγαλοβρύσου. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον
συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 14ο: Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού «Σωτηρίτσας Λάρισας» του Δήμου Αγιάς για
την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β, και 9 του δημοτικού δάσους
Μεγαλοβρύσου. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον
συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 15ο: Παρακράτηση λήμματος ξυλείας για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τοπικής
Κοινότητας Μεγαλοβρύσου. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την
εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 16ο: Ένταξη δημοτικών βοσκήσιμων γαιών στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης. (Εισηγήτρια:
Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 17ο: Καθορισμός θέσεων περιπτέρων Δήμου Αγιάς. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια
δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης).

Θέμα 18ο: Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και της 8ηςτροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2017. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 19ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. (Εισηγητής:
Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 20ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για μισθώματα σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής: Ιωάννης
Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικος Σύμβουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *