Πως αγαπάς τον τόπο σου.

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την τοπική αυτοδιοίκηση, συζητείται δε ότι δεν μπορούν να

προχωρήσουν βασικές δομές διότι δεν υπάρχουν χρήματα. Πάντα υπάρχουν λύσεις και μάλιστα υλοποιήσιμες, αρκεί να ξέρεις που πρέπει να απευθυνθείς και πως.
Στη τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Αγιάς κατατεθήκαν οι παρακάτω προτάσεις από το Δώτιο Πεδίο με εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου Αθανάσιου Ι. Ολύμπιου.

1.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας
«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ2.1του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
ΜΕΤΡΟ 3.1.23άρθρο 43 παρ. 1 και 3Πίνακας
1ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 ΚΩΔ. 19 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)ΚΩΔ. 03ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ:(3.1.23)
Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 Αλιευτικοί
λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια –Επενδύσεις για βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια• κατασκευή καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1 στοιχείο στ)
Αλιεία εσωτερικών υδάτων)ΚΩΔ.09ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
2.ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ
Περιεχόμενο
Περιεχόμενο της πρόσκλησης είναι τα έργα που αφορούν σε επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Στόχοι:
2. Η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά
3. Εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ όλη την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ
2. Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την άσφαλτο – τσιμεντόστρωση.
Οι δράσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Οι προτεινόμενες πράξεις θα αφορούν κατασκευή έργου πρόσβασης σε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση που εκτός από την υποχρεωτική τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση θα αφορούν υλοποίηση σε εκτός σχεδίου περιοχή, θα προβλέπονται στον σχετικό δημοτικό σχεδιασμό, ενώ δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, και δεν θα αφορούν στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Κάθε πράξη θα αναφέρεται σε μία (1) αγροτική οδό.
3.Ποσοστό Επιδότησης 75% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSME
«Ευρωπαϊκά Δίκτυα Θερμοκοιτίδων για Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες- Τουρισμός» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME«Ευρωπαϊκά Δίκτυα Θερμοκοιτίδων για Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες- Τουρισμός»Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά Δίκτυα Θερμοκοιτίδων για Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες- Τουρισμός» έχει ως στόχο την υποστήριξη του τομέα του Τουρισμού, το οποίο θα εστιάζει στην καινοτομία και τον πολιτισμό. Κύριος σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη δημιουργίας, ανάπτυξης και αναβάθμισης εταιρειών του τουριστικού τομέα μέσω θερμοκοιτίδων οι οποίες θα ενσωματώνουν δεξιότητες από τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες με τεχνολογική, επιστημονική ή άλλη σχετική εξειδίκευση.
4. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
URBACTIII: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Δίκτυα Μεταφοράς Για τους Δήμους ολης της χώρας, ανεξαρτήτως πληθυσμού. Προθεσμία 10/01/2018Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και να
αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα
σήμερα. Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγματα με
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαμόρφωση και άσκηση αστικής
πολιτικής στην Ευρώπη. Πρου/μος απο 80.000€ -600.000€
Πορευόμαστε με γνώμονα το γενικό συμφέρον και την προσφορά στο πολίτη.

Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικος Σύμβουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *