Θέμα: «Πρόσκληση σε 1η /2018 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς».

Θέμα: «Πρόσκληση σε 1η /2018 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς».

(Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν.4172/2013)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», στις 24 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00 (6:00 μμ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Θέμα 1ο: Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
 • Θέμα 2ο: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγιάς.(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
 • Θέμα 3ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του Φο.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας με το Δήμο Αγιάς για την«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ». (Εισηγητής:Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
 • Θέμα 4ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικής εταιρείας ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο: «Camping Stomio».(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).Πληροφορίες : Καλλιόπη Κρανιώτη – τηλέφωνο 2495350210.Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. αποτελεί ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία ΟΤΑ του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). Οι διατάξεις που τη διέπουν αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο καθώς και στον ΚΝ 2190/1920. Μοναδικό μέτοχο της εταιρείας αποτελεί ο Δήμος Αγιάς (Δημοτικοί Σύμβουλοι) ο οποίος κατέχει το 100% των μετοχών της δημοτικής εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν.3463/2006 οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 4 του καταστατικού της δημοτικής εταιρείας: «4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και σε κάθε περίπτωση ακολουθεί την θητεία της Δημοτικής Αρχής και λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου», καθώς επίσης: «1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) συμβούλους». Στο Δ.Σ. μπορούν να μετέχουν φυσικά πρόσωπα που να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα ή και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε από το N. 3604/2007. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Σήμερα καλούμαστε όπως αποφασίσουμε για την αντικατάσταση 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Κλεοπάτρα Μυλωνά, δημότης Τ.Κ. Ομολίου Δήμου Αγιάς

2. Γκαραγκάνη Βασιλική, δημότης Τ.Κ. Στομίου Δήμου Αγιάς 
3. Μακροδήμου Αικατερίνη, δημότης Τ.Κ. Αγιοκάμπου Δήμου Αγιάς
της δημοτικής εταιρείας ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. με 3 νέα μέλη 
1. Βαζάκας Απόστολος του Παναγιώτη, δημότης Τ.Κ. Στομίου Δήμου Αγιάς 
2. Χιώτης Γιώργος του Στεφάνου, δημότης Τ.Κ. Στομίου Δήμου Αγιάς 
3. Σαμαράς Νικόλαος του Χρήστο, δημότης Τ.Κ. Στομίου

 • Θέμα 5ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτου προς αγορά. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας,Δήμαρχος).
 • Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στην επιτροπήχορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 35 τουαριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα Βόλου (ΦΕΚ 444 Β’/26-04-99), για το έτος 2017. (Εισηγητής:Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 • Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στην επιτροπήχαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού – παραλίας ως πολυσύχναστων, σύμφωνα με το άρθρο 1γ του Π.δ.23/2000, για το έτος 2017. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας).
 • Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος – ΠρόεδροςΕπιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 • Θέμα 9ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 3/2017, 12/2017, 34/2017 και 40/2017 αποφάσεων του ΔιοικητικούΣυμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα «Αναμόρφωσηπροϋπολογισμού οικον. Έτους 2017». (Εισηγητής: Βασίλειος Βαλάρης, Πρόεδρος Διοικητικού ΣυμβουλίουΚοινωφελούς Επιχείρησης).
 • Θέμα 10ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ»Δήμου Αγιάς. (Εισηγητής: Βασίλειος Βαλάρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΚοινωφελούςΕπιχείρησης).
 • Θέμα 11ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση «Solidarity 4 Heritage» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων και υλοποίησής της. (Εισηγητής: Ιωάννης Αργυρούλης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού, Νεολαίας καιΕυρωπαϊκών Προγραμμάτων).
 • Θέμα 12ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6254/878/Α3/27-11-2017 (Κωδικός Πρόσκλησης: 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 03, για τη χρηματοδότηση του έργου:«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς».(Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).
 • Θέμα 13ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Αγιάς, του Δήμου Λαρισαίων, του Δήμου Τυρνάβου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της πράξης: «Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης κλειστών γυμναστηρίων». (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).
 • Θέμα 14ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Αγιάς, του Δήμου Φαρσάλων, του Δήμου Τυρνάβου, του Δήμου Τεμπών, του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της πράξης: «Βελτιώσεις σε ανοιχτά αθλητικά κέντρα της Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ». (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία καιτον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).
 • Θέμα 15ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 7226/1052/Α3/29-12-2017(Κωδικός Πρόσκλησης: 083, Α/Α ΟΠΣ: 2419) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 03, για τη χρηματοδότηση του έργου:«Επανάχρηση “οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο». (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης,αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).
 • Θέμα 16ο: Έγκριση του Επικαιροποιημένου (3η έκδοση) Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων/Πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).
 • Θέμα 17ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 • Θέμα 18ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 • Θέμα 19ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Εργασιών επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, ΠροϊστάμενοςΤμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 • Θέμα 20ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.δ. 270/81 (Α’ 77), για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2018. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 • Θέμα 21ο: Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης πραγμάτων, του άρθρου 7 του Π.δ. 270/81 (Α’ 77), για την εκποίηση, μίσθωση & αγορά πραγμάτων του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2018. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 • Θέμα 22ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος
Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *