Πρόσκληση σε 4 η /2018 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», στις 30 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή ώρα 18:00 (6:00 μμ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση: Α. Ενημέρωση για τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή μας και τη χρηματοδότηση αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν απ’ αυτά. (Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). Β. Ενημέρωση για τη βράβευση του Δήμου Αγιάς με το Βραβείο «χρηστής διακυβέρνησης». (Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). Ημερήσια Διάταξη:

Θέμα 1ο: Πρόταση καθορισμού νέων αντικειμενικών αξιών ακινήτων στο Δήμο Αγιάς. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 2ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για τη αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών του Δήμου Αγιάς. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 3ο: Απευθείας ανταλλαγή του δημοτικού ακίνητου της οδού Ελύτη της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας με το ακίνητο ιδιοκτησίας Κων/νου Χαλούλη. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 4ο: Έγκριση προσωρινής άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στο οικισμό Αγιοκάμπου. (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος). Σελίδα 2 από 3

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της αριθμ. 78/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ6Ι-Ξ) κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς με θέμα: «Κανονισμός άρδευσης Δ. Αγιάς». (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για την απαγόρευση βοσκής στο Δημοτικό δάσος Τοπικής Κοινότητας Στομίου. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 7ο: Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς. (Εισηγητής: Χρήστος Σκαρκάλης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου).

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 150/2017 (ΑΔΑ: ΩΖΔΡΩ6Ι-ΤΟΥ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 9ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελιβοίας «Η Αθανάτη». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 10ο: Συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της επένδυσης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 11ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 5132/23-02-2018 του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 12ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 5133/23-02-2018 του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 13ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 7244/13-03-2018 του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 14ο: Έγκριση αποτίμησης παγίων που τοποθετήθηκαν από μισθωτές σε Δημοτικά καταστήματα. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Σωτήριος Μάρκου