Πρόσκληση σε 6 η /2018 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγιάς, την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, ώρα 9:00 πμ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο: Έγκριση 3 ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών). Θέμα 2ο: Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις Τοπικές Κοινότητες Μεγαλοβρύσου και Μαρμαρίνης του Δήμου Αγιάς. (Εισήγηση Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής). Θέμα 3ο: Έγκριση των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων. (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών). Θέμα 4ο: Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς». (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών). Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος». Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντώνης Ν. Γκουντάρας