Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Πίνακας αποφάσεων 5 ης/27.02.2018 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς Αριθμός απόφασης Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης Τρόπος λήψης απόφασης 22. Έγκριση 2 ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Εγκρίθηκε η 2 η διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Κατά πλειοψηφία 23. Έγκριση 1 ης ανατροπής αναληφθέντων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018 Εγκρίθηκε η 1 η ανατροπή αναληφθέντων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018 Κατά πλειοψηφία