Πρόσκληση σε η/2018 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη ώρα 16:00 (4:00 μμ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Θέμα 1ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Αγιάς για το έτος 2018. (Εισηγητής: Στέφανος Ριζούλης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για θέματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας).
 • Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση ως προς τη θέση που πρόκειται να χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας στη θέση «ΧΑΛΙΚΙΑ» της Τοπικής Κοινότητας Στομίου. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
 • Θέμα 3ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 165/207 (ΑΔΑ: 7ΝΖΣΩ6Ι-ΞΞΤ) απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός θέσεων περιπτέρων Δήμου Αγιάς».
 • Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2018, σύμφωνα το Β.Δ 28.3/15.4.1957. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
 • Θέμα 5ο: Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης του Δήμου Αγιάς. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 • Θέμα 6ο: Έγκριση διαγραφής ανεξόφλητων προστίμων που επιβλήθηκαν για αυθαίρετη κατασκευή, από την Υπηρεσία Δόμησης, στον Δημήτριο Γκούμα του Ιωάννη και επαναβεβαίωσή τους στο όνομα της ιδιοκτήτριας του αυθαιρέτου Γεωργίας Γκούμα του Μιχαήλ. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών). Σελίδα 2 από 2
 • Θέμα 7ο: Εξέταση αιτημάτων πολιτών για διορθώσεις – διαγραφές στους Χρηματικούς καταλόγους. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 • Θέμα 8ο: Έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου έτους 2017, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 • Θέμα 9ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης Δήμου Αγιάς, ποσού 300.000,00€ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 • Θέμα 10ο: Αποδοχή και κατανομή ποσού 38.530,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Α’ κατανομή 2018). (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 • Θέμα 11ο: Έγκριση της 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και της 1 ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2018. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών). Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Σωτήριος Μάρκου