Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 28 Μαρτίου, στις 10:30πμ, στο δημαρχείο Αγιάς, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς,

Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 28 Μαρτίου, στις 10:30πμ, στο δημαρ­χείο Αγιάς, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης εγκα­τα­στάσεων αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου. (Εισή­γηση: Θεόδωρος Γκασδράνης, προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Προστα­σίας, Παιδείας και Πολιτισμού).
Έγκριση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή δι­αγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών». Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της με­λέτης «Τοπογραφικές εργασίες Δήμου Αγιάς» (Εισήγηση: Τμήμα Τε­χνικών Υπηρεσιών).
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυ­ξης του διαγωνισμού «Προμήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση και επι­σκευή οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2016 (τακτικά σέρβις)». Έγκριση 6ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομι­κού έτους 2016. Έγκριση 1ης ανατροπής αναληφθέντων υπο­χρεώσεων οικο­νομικού έτους 2016. Κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφω­σης προϋπο­λογι­σμού οικονομικού έτους 2016. (Εισήγηση: Τμήμα Οικο­νομικών Υπηρε­σιών). 

Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Αγιάς. (Εισήγηση: Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης). 

Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος


Δημοτικός Σύμβουλος Αγιάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *