Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, στην αίθουσα συνε­δριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου «Χρυσαλλίδα» στην Αγιά,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, στην αίθουσα συνε­δριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου «Χρυσαλλίδα» στην Αγιά, την Πέμπτη 31 Μαρτίου, στις 7μμ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, τον χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2016, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προ­σωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα αποκατάστασης και προστασίας του καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας». (Εισηγητής: Δημήτριος Παπακώστας, προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλ­λοντος και Πολιτικής Προστασίας).
  2. Καθορισμός των θέσεων ελλιμενισμού στα αλιευτικά καταφύγια Αγιοκάμπου και Στομίου. Έγκριση κανονισμού λει­τουργίας και διαχείρι­σης εγκαταστάσεων αλιευτικών καταφυγίων Αγιο­κάμπου και Στομίου.
  3. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016.
  4. Κα­θορισμός ημε­ρήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκής αγοράς.
  5. Κατάργηση λαϊκής αγοράς στη θέση «Άγιος Ιωάννης» της Τοπικής Κοι­νότητας Σωτηρίτσας και ίδρυση νέας στη θέση «Λυγαριά» (πλησίον δη­μοτικού αναψυκτηρίου «Μαΐστρα») της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρί­τσας.
  6. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτι­κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών μηνών για την πυρα­σφάλεια – πυροπροστασία των δασών του Δήμου Αγιάς.
  7. Έγκριση πρόσ­ληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι­σμένου Χρόνου διάρκειας δυο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγου­σών επο­χικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αγιάς. Γνωμοδότηση Δημοτι­κού Συμβουλίου επί της απαγόρευσης βοσκής στα δημοτικά δάση Μεγα­λοβρύσου και Μελιβοίας. (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, αντιδή­μαρχος – πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
  8. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και της 1ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2016. Παροχή κινητής τηλεφωνίας στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και καθορισμός του ανώτατου ορίου κλήσεων, σύμ­φωνα με τη σχετική νομοθεσία. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, προϊστά­μενος Τμή­ματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

  9. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς για την Πράξη «Κατασκευή Κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, δήμαρχος).
Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος

Δημοτικός Σύμβουλος Αγιάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *