Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς την Τετάρτη 25 Μαϊου, στις 10:30πμ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς την Τε­τάρτη 25 Μαϊου, στις 10:30πμ, στο δημαρχείο Αγιάς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβού­λιο για τον καθορισμό ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκής αγοράς στη θέση «Λυγαριά» της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας. (Εισήγηση: Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανά­πτυξης).
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβού­λιο για την καταβολή με δόσεις του τιμήματος για την απλή χρήση του αιγια­λού, παραλίας, για το έτος 2016. (Εισήγηση: Τμήμα Προγραμματι­σμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής).
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβού­λιο για την επιβολή τελών και δικαιωμάτων στη χερσαία ζώνη των αλιευ­τι­κών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου. Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 3821/10-5-2016 γνωμοδότησης του δικηγόρου Δημητρίου Γεωρ­γοβίτσα μετά από αίτηση της Ειρήνης Αλευρά για εξώδικο συμβιβασμό. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην υπόθεση αγωγής του Αθανασίου Γιακουβή κατά Δήμου Αγιάς. (Εισήγηση: Τμήμα Κοινωνικής Προστα­σίας, Παιδείας και Πολιτισμού).
Έγκριση της ματαίωσης του επαναληπτικού διαγωνισμού της προ­μήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση και Επισκευή μηχανη­μάτων του Δήμου Αγιάς έτους 2016 (ΤΜΗΜΑ 2)» και έγκριση της απευ­θείας ανάθεσής της με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από το Δημο­τικό Συμβούλιο. Έγκριση 2ης ανατροπής αναληφθέντων υποχρεώ­σεων οικονομικού έτους 2016. Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης προϋπο­λογισμού οικονομικού έτους 2016. Έγκριση 9ης διάθεσης πιστώ­σεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισήγηση: Τμήμα Οι­κονομι­κών Υπηρεσιών).
Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου «Επέκταση κτιρίου ΔΕΥΑ». Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μί­σθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. (Ει­σήγηση: Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών).

Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος


Δημοτικός Σύμβουλος Αγιάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *